دریچه دسترسی

دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در دیوارهای کناف جاسازی می شوند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند.

ابعاد موجود به سانتی متر می باشد

۲۰*۲۰

۳۰*۳۰

۴۰*۴۰

۵۰*۵۰

۶۰*۶۰

۶۰*۱۲۰